Rastvortseva С. Н. . (2022) “An Overview of Investigations Concerning Agglomerations in Regional Economy”, Economy of Regions, 18(2), pp. 324–337. doi: 10.17059/ekon.reg.2022-2-2.