Rastvortseva Светлана Николаевна. 2022. “An Overview of Investigations Concerning Agglomerations in Regional Economy”. Economy of Regions 18 (2):324-37. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2022-2-2.