Anufrieva А. А. ., & Devyatova Н. С. (2022). Strategic Planning of Regional Forest Development Based on the Principles of Green Economy. Economy of Regions, 18(3), 787–801. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2022-3-12