Rastvortseva С. Н. . (2022). An Overview of Investigations Concerning Agglomerations in Regional Economy. Economy of Regions, 18(2), 324–337. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2022-2-2